HttpClient使用教程

作者: JerryHouse 分类: 未分类 发布时间: 2015-09-16 10:19 ė 6HttpClient使用教程已关闭评论

1.设置http请求超时时间
4.3版本以下:

    HttpParams httpParams = new BasicHttpParams();
    HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParams, 30000);
    client = new DefaultHttpClient(httpParams);

4.3版本及以上版本

RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom().setConnectTimeout(30 * 1000).build();
HttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create().setDefaultRequestConfig(requestConfig).build();

2.设置connection

PoolingHttpClientConnectionManager cm = new PoolingHttpClientConnectionManager();
cm.setMaxTotal(10);
cm.setDefaultMaxPerRoute(10);
httpclient = HttpClients.custom().setConnectionManager(cm).build();

本文出自 dcharm,转载时请注明出处及相应链接。

本文永久链接: http://www.dcharm.com/?p=448

0
Ɣ回顶部